TOKO TELO HO FANORENANA SY FANARENANA NY FIRENENA

3. Fanofanana ny olona hanankinana ny fampandrosoana: POLITIKAM-PANABEAZANA

Miainga amin'ny fahatsapàna fa tsy ho ary mitovy daholo ny rehetra fa samy manana ny talentany (misy ny havànana amin'ny mozika, ao ny havànana amin'ny fantanjahantena, misy ny mirona amin'ny asa-tànana ary misy ny mankafy ny asa-saina) dia faritana fa ny tanjon'ny sekolin'ny repoblika dia ny hanao izay hahafantaran'ny tsirairay ny manavànana azy ary handrosoany sy hivelarany amin'izany ka hahazahoany miaina tsara sy mamelona ny ankohonany sy hitondrany ny anjara-birikiny amin'ny fikatsahana ny soa ho an'ny tanindrazana.

Anjaran'ny sekoly ny manao izay hanomezana fahalalàna, fahaizana, fahendrena sy fitondra-tena ilaina haombiazan'ny tsirairay ny fianarany, ny fiainany amin'ny maha-olona azy ary amin'ny maha-olom-pirenena azy.
Mazava fa ny fomba azo antoka hahatafitàna ny fampianarana dia ny fanaovana izany amin’ny teny voafehin’ny mpianatra, ny tenin-drazana izany.
Hisy paika manokana hanantanterahana ny tanjona hanaovana ho amin'ny teny Malagasy ny fampianarana. Hatao vain-dohan-draharaha izany ary tsy hatao tery vay manta.


Hanoratra aminay: Lapabe Tia Maro
Hiverina pejy voalohany