TOKO TELO HO FANORENANA SY FANARENANA NY FIRENENA

1. Fantaro iza no diso ary aoka hiaiky heloka sy hifamela: FAMPIHAVANAM-PIRENENA

Ny ankamaroan'ny Malagasy, leon'ny lainga tsara lahatra sy tofoky ny fanarotsaronana ny hevitra mety hampisara-bazana, dia vonona hiatrika amim-pahendrena sy amim-pahatoniana ny marina momba ny:
  • ny zava-niseho tamin'ny ady ho amin'ny fahaleovantena (Sadiavahy, Menalamba, Jiny sy ny Panama, MDRM, PADESM ets.),
  • ny tao am-badiky ny krizy maro nandalovan'ny firenena mandrak'androany (1971,1972, 1973, 1975,1984, 1985, 1991, 2002, 2009).
Ilaina ny adihevitra ampahibemaso hahalalàna ny marina amin'izay zavatra niseho, mba hialàn'ny lonilonim-po ka hahafahana miroso amin'ny fampihavanana tanteraka sy maharitra.
Haharihary ho hitam-bahoaka ny vokatr'izany lohabary an-dasy izany ka ho hita eo ireo nahavita heloka sy ireo niharan'ny tsy mety. Aorian'izay dia miroso amin'ny fifonana sy ny famelan-keloka.
Tsy maintsy hovakiana bantsilana izay rehetra mety hampisarabazana ny Malagasy mba hahafahany miatrika amim-pahatoniana ny asa fampandrosoana ny firenena ho fampisondrotana ny faripiainan'ny Malagasy tsivakivolo ary indrindra indrindra mba hampiray marina ny Malagasy.
Roa ny fahavalon'io "tena fampihavanana" io :
  • Ireo sahy mandà ankitsirano fa tsy mila fampihavanana izany ny Malagasy satria hono tsy miady.
  • Ireo zay mihevitra fa vitan'ny fitenenana fotsiny ny fampihavanana, ireo zay mionona fotsiny amin'ny kabary tsara lahatra toy ny hoe: "tsara ny mihavana fa samy Malagasy isika", "aok'izay ny adiady fa andao hiara-miasa" dia arahina fifandraisan-tànana dia samy miala.Hanoratra aminay: Lapabe Tia Maro
Hiverina pejy voalohany