2. Fanampiana amin'ny fanaovana sonia
1. Lalàna n°2015-001 mikasika ny Filankevitra ambony Fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna - HCDDED (Jan 2018)


Hanoratra aminay: Lapabe Tia Maro
Hiverina pejy voalohany